Terms of Service

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan yleiset käyttöehdot
Päivitetty: 14.4.2021

1. Palvelu

Palvelun kautta voidaan tehdä ilmoituksia havaituista epäkohdista tai rikkomuksista.
Ilmoitukset käsittelee se organisaatio, jota ilmoitus koskee ja joka on hankkinut Palvelun
Keskuskauppakamarilta. Keskuskauppakamari ei hallinnoi ilmoituksia, eikä millään
muullakaan tavoin käsittele niitä.
Palvelu tarjotaan sellaisena kuin se kulloinkin on ja sikäli kun se on saatavilla.
Keskuskauppakamarilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, estää pääsyn sinne tai
lopettaa Palvelun kokonaan.
Keskuskauppakamari ei myöskään takaa Palvelun keskeytyksetöntä käyttöä.

2. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palveluun liittyvät
käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat
Keskuskauppakamarille tai kolmansille osapuolille.
Mikäli ilmoittaja lataa Palveluun aineistoa, esimerkiksi kuva- tai videotiedostoja, tällaiseen
aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet siirtyvät lataushetkellä veloituksetta ilmoitukset
vastaanottavalle organisaatiolle.

3. Palvelun käyttö ja Ilmoittajan velvollisuudet

Palvelua voidaan käyttää vain näiden Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen eli ilmoituksen
tekemiseen. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty. Ilmoittaja sitoutuu Palvelua käyttäessään
noudattamaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Ilmoittaja vastaa itse niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja
tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta, toiminnasta ja käytöstä, joilla ilmoittaja
käyttää Palvelua ilmoituksen tekemiseen.

Palvelun sivuilla on yleiset käyttöohjeet, jotka neuvovat tarkemmin, kuinka ilmoittaja voi
tehdä ilmoituksen.

Ilmoittaja sitoutuu Palvelua käyttäessään siihen, että Palveluun ei ladata aineistoa, joka
sisältää haittaohjelmia tai muita Palvelun toimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sekä siitä, ettei
ilmoittaja levitä tai käsittele tällaista aineistoa muuten haittaa aiheuttavalla tavalla.

4. Henkilötietojen käsittely

Palveluun jätetyn ilmoituksen sisältöä pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden
vastuulla on ilmoitusten käsittely Palvelua hyödyntävässä organisaatiossa.
Keskuskauppakamari ei käsittele ilmoitusten sisältöä eikä selvitä ilmoittajan henkilöllisyyttä,
vaan tarjoaa vain Palvelun teknisen toteutuksen.

Ilmoituksen voi tehdä aina nimettömästi. Ilmoituksen vastaanottaja Palvelun hankkineessa
organisaatiossa ei saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla ilmoittaja voitaisiin
tunnistaa. Ilmoituksen vastaanottaja organisaatiossa saa tietoonsa vain ilmoituksen
ajankohdan ja ilmoituksen sisällön.

Ilmoitukseen ei tule sisällyttää arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä
ilmoituksen kannalta.

Mikäli ilmoittaja haluaa jättää ilmoituksen yhteydessä yhteystietonsa, organisaatiossa
ilmoituksia vastaanottavan henkilön velvollisuutena on pitää ilmoittajan tiedot salassa.
Keskuskauppakamari noudattaa Palvelua tarjotessaan Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia. Henkilötietojen käsittelystä Palvelun tarjoamisen
yhteydessä on sovittu Keskuskauppakamarin ja Palvelun hankkineen organisaation välillä
tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Palvelun hankkinut organisaatio henkilötietojen
rekisterinpitäjänä vastaa henkilötietojen käsittelyn informoinnista ilmoittajille esimerkiksi
tietosuojaselosteen muodossa.

5. Vastuuvapaus

Palvelu ja kaikki siihen liittyvät tiedot tarjotaan sellaisina kuin ne ovat ja sikäli, kun ne ovat
saatavilla (”as is”, ”as available”).

Keskuskauppakamari ei anna minkäänlaista takuuta mukaan lukien, mutta ei rajoittuen
omistusoikeuteen, loukkaamattomuuteen, tarkoitukseen soveltuvuuteen tai järjestelmien
yhteensopivuuteen liittyen.

Keskuskauppakamari ei ole vastuussa, eikä anna nimenomaista takuuta myöskään siitä, että
Palvelun kautta lähetetyt viestit, aineistot tai materiaalit menevät perille.

Keskuskauppakamari ei vastaa Palvelun tai siihen sisältyvien tai liittyvien asiointipalvelujen
mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä, puutteellisuuksista, Palvelun
sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä
vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien
toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai mistä tahansa muusta syystä.

Keskuskauppakamari ei myöskään vastaa Palvelun kautta suoritetun asiointiprosessin
viivästymisestä, tai tietojen tai aineistojen katoamisesta, vahingoittumisesta tai
väärinohjautumisesta Ilmoittajalle aiheutuneesta vahingosta.

6. Sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

7. Muut ehdot

Tekniset vaatimukset

Ilmoittaja voi käyttää Palvelua useimmilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla. Palvelu
ei toimi Internet Explorer -selaimessa. Vaikka sivusto on käytettävissä useimmilla
selainohjelmilla, suositellaan ilmoittajaa päivittämään selainohjelmiston viimeisimpään
saatavilla olevaan versioon.

Mahdollisten PDF-tiedostojen avaamista ja lukemista varten tarvitaan PDF-lukija, esimerkiksi
Adobe Reader -ohjelma.